CÁC TÍNH NĂNG CỦA MODULE THU MUA

1. Quan sát tổng thể.
2. Đơn đặt mua hàng.
3. Phiếu mua hàng.
4. Hàng hóa vật tư.
5. Sản phẩm.
6. Phân tích giá nhập.
7. Báo cáo.

Chi phí : 100,000 đồng/user/tháng

User đang thuê được hiểu như thế nào cho đúng, miễn phí phân quyền user hiểu sao cho đúng.: https://probox.one/user-dang-thue-duoc-hieu-nhu-the-nao-cho-dung-mien-phi-phan-quyen-user-hieu-sao-cho-dung/