CÁC TÍNH NĂNG CỦA MODULE KHO BÃI

1. Quan sát tổng quát.
2. Phiếu nhập kho.
3. Phiếu xuất kho.
4. Phiếu điều chỉnh tồn kho.
5. Vị trí hàng hóa.
6. Danh sách kho.
7. Sổ kho.
8. Hàng hóa vật tư.
9. Báo cáo.

Chi phí : 100,000 đồng/user/tháng

User đang thuê được hiểu như thế nào cho đúng, miễn phí phân quyền user hiểu sao cho đúng.: https://probox.one/user-dang-thue-duoc-hieu-nhu-the-nao-cho-dung-mien-phi-phan-quyen-user-hieu-sao-cho-dung/