Quy trình công khai

Nguyên lý của ProBox đối với ProBox One : mỗi doanh nghiệp có 1 core Bm chính và nhiều core BM phụ :
1. Check xem khách hàng (đối tác ) đã có Core BM chính chưa .
2. Check xem khách hàng (đối tác) đang dùng các dịch vụ nào, trên core BM hoặc core chuyên dụng .
3. Nếu chưa thì tạo mới . Nếu rồi thì gán tiếp nhu cầu vào Core BM

Thiết lập file quản lý bằng tay trước khi viết module quản lý vấn đề trên.

Quy trình khi khởi tạo Core BM cho khách mới 100%
1. Khởi tạo core BM
2. Tạo user với phân quyền full vào module , cấu trúc : keyword-admin (vd : tongdaiao-admin, ketoan-admin) . User này tặng khách. Và chỉ tính trên các user mà ở dạng tennhanvien
3. Tạo core chuyên dụng nếu có.

Sẽ tối ưu trong quá trình phát triển doanh nghiệp

note keep : #14358785