1. Chọn sản phẩm
  2. Cài thông số chiếc khấu/thưởng cho từng sản phẩm. (nếu có triển khai mentor CTV level 2 và CTV level 3 thì nhập vào luôn không thì bỏ qua)
  3. Bấm đồng bộ lên app ProBox

Quy trình xử lý đơn hàng – giai đoạn 2

  1. Bấm vào đơn hàng do CTV mang về
  2. Kiểm tra thông tin.
  3. Xư lý chốt đơn và xử lý quy trình cộng thêm nếu có.