CÁC TÍNH NĂNG CỦA MODULE KẾ TOÁN

1. Quan sát tổng thể.
2. Phiếu thu.
3. Phiếu chi.
4. Chứng từ nghiệp vụ khác.
5. Tài khoản ngân hàng.
6. Ngân Hàng.
7. Hệ thống tài khoản.
8. Nghiệp vụ kế toán.
9. Sổ cái.
10. Báo cáo.

Chi phí : 100,000 đồng/user/tháng

User đang thuê được hiểu như thế nào cho đúng, miễn phí phân quyền user hiểu sao cho đúng. : https://probox.one/user-dang-thue-duoc-hieu-nhu-the-nao-cho-dung-mien-phi-phan-quyen-user-hieu-sao-cho-dung/