Hình ảnh giao diện quảm lý Tổng Đài Ảo

Trên giao diện xuất hiện 3 module . Trước đây gọi là Tổng Đài Điện Toán , sau này đổi thành Tổng Đài Ảo

Xin phép trả lời : Tính năng này anh sử dụng được .

Hướng dẫn sử dụng :

* Click vào hình để xem rỏ hơn *
Nếu muốn chặn luôn chiều gọi ra , anh check chọn vị trí 4.1
* Click vào hình để xem rỏ hơn *
* Click vào hình để xem rỏ hơn *