App ProBox có hệ thống link affiliate chuyên từng sản phầm và link profile tổng hợp các sản phẩm của Cộng Tác Viên đang hổ trợ. Các link này đã thường xuyên đính kèm trong các bài đăng của bạn tại không gia mạng Facebook , zalo.

Dữ liệu đặt hàng được cập nhật về tài khản của bạn và bạn cần kiềm tra thông tin khách trước khi bấm nút duyệt đối với khách mới và bạn có thể cấu hình tự động duyệt đơn đối với khách quen.

Trong tương lai app ProBox có các chiến lược hổ trợ khách hàng ngày trên app proBox thì CTV Bán Thực Phẩm có thể giảm thêm các hành trình chăm sóc cũng như tỷ lệ tự động cao hơn.