Hình ảnh giao diện quảm lý Tổng Đài Ảo Xin phép trả lời : Tính năng này anh sử dụng được . Hướng dẫn sử dụng :