Bạn biết giá trị sản phẩm của bạn là đỉnh cao ? Bạn tự tin năng lực sản xuất đúng hạn của bạn ? Tài chính của bạn có hạn ? Trong tổng 100% khối lượng sản phẩm thuộc năng lực sản xuất của bạn. Vòng xoay thứ 1 : Cho khách trải nghiệm : […]