Chọn sản phẩm Cài thông số chiếc khấu/thưởng cho từng sản phẩm. (nếu có triển khai mentor CTV level 2 và CTV level 3 thì nhập vào luôn không thì bỏ qua) Bấm đồng bộ lên app ProBox Quy trình xử lý đơn hàng – giai đoạn 2 Bấm vào đơn hàng do CTV mang […]