I/Thiết Lập Kế toán1. Ở phần này chủ doanh nghiệp cần thuê ngoài kế toán biết sử dụng phần mềm ProBox One để các bạn ấy có thể giúp hoạch toán chi phí , các khoản thu đúng nhất.2. Tham khảo group Tài Chính Kế Toán , do Phó Giám Đốc Phạn Thị Thảo Thùy […]